Nghĩa của từ: allokurtic

* tk.
có độ nhọn khác nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

allokurtic
- (thống kê) có độ nhọn khác nhauĐộng từ BQT - Android App