Nghĩa của từ: almucantar

* tv.
vĩ tuyến thiên văn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

almucantar
- (thiên văn) vĩ tuyến thiên vănĐộng từ BQT - Android App