Nghĩa của từ: alpha

* tv.
sao anpha (trong một chòm sao)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

alpha /'ælfə/
* danh từ
 - chữ anfa
=Alpha and Omega+ anfa và omega đầu và cuối cái chính, cái cơ bản
=alpha plus+ hết sức tốt
Động từ BQT - Android App