Nghĩa của từ: alternate matrix

* đs.
ma trận thay phiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error