Nghĩa của từ: alternating group

*
nhóm thay phiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

alternating group
- (Tech) nhóm giao nhau [NB]Động từ BQT - Android App