Nghĩa của từ: ambient

* hh.
không gian xung quanh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ambient /'æmbiənt/
* tính từ
 - bao quanh, ở xung quanh
Động từ BQT - Android App