Nghĩa của từ: amount of infomation

* kt.
lượng thông tin, lượng tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error