Nghĩa của từ: ample homomorphism

*
đồng cấu đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App