Nghĩa của từ: amplitude adder

*
bộ cộng biên độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App