Nghĩa của từ: amplitude comparator

*
bộ so sánh biên độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App