Nghĩa của từ: amplitude separation

* xib.
swjtachs (theo) biên độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App