Nghĩa của từ: analogue multiplier

*
thiết bị nhân tương tự, số nhân tương tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App