Nghĩa của từ: analytic invariant

* gt.
bất biến giải tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App