Nghĩa của từ: angular acceleration

*
gia tốc góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error