Nghĩa của từ: angular measure

* hh.
độ đo góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error