Nghĩa của từ: annuity

* kt.
niên khoản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

annuity /ə'nju:iti/
* danh từ
 - tiền góp hằng năm, tiền trả hằng năm, tiền trợ cấp hàng năm
Động từ BQT - Android App