Nghĩa của từ: annulet

* đs.
linh hoá tử, cái làm không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

annulet /'ænjulet/
* danh từ
 - vòng nhỏ
 - (kiến trúc) đường viền nhỏ quanh cột
Động từ BQT - Android App