Nghĩa của từ: anode ray

* vl.
tia dương cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

anode ray
- (Tech) tia dương cực