Nghĩa của từ: anticyclone

*
đối xiclon

Nghĩa trong từ điển StarDict:

anticyclone /'ænti'saiklou/
* danh từ
 - (khí tượng) xoáy nghịch
Động từ BQT - Android App