Nghĩa của từ: antilogarithm

*
đối lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antilogarithm /'ænti'lɔgəriθm/
* danh từ
 - (toán học) đối loga
Động từ BQT - Android App