Nghĩa của từ: antipodal

* đs.
xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antipodal /æn'tipədl/ (antipodean) /æn,tipə'di:ən/
* tính từ
 - đối cực
 - hoàn toàn đối lập, hoàn toàn tương phản
Động từ BQT - Android App