Nghĩa của từ: antipodal point

* hh.
điểm xuyên tâm đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error