Nghĩa của từ: antirepresentation

*
phép phản biểu diễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antirepresentation
- phép phản biểu diễnĐộng từ BQT - Android App