Nghĩa của từ: antisymmetric

*
phản xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antisymmetric
* tính từ
 - (toán) phản đối xứngĐộng từ BQT - Android App