Nghĩa của từ: antithetic events

* tk.
biến cố xung khắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error