Nghĩa của từ: antithetic procedure

* tk.
biện phấp đối lập, phương pháp phản đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App