Nghĩa của từ: antitone

* đs.
phản tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antitone
- đs phản tựĐộng từ BQT - Android App