Nghĩa của từ: aperiodic

*
không tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

aperiodic
- (Tech) không tuần hoàn, phi chu kỳĐộng từ BQT - Android App