Nghĩa của từ: apex

*
đỉnh, chóp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

apex /'eipeks/
* danh từ, số nhiều apexes, apices
 - đỉnh ngọc, chỏm
=the apex of a triangle+ đỉnh của một tam giác
 - (thiên văn học) điểm apec
Động từ BQT - Android App