Nghĩa của từ: aphetion

* tv.
điểm viễn nhật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

aphetion
- (thiên văn) điểm viễn nhật