Nghĩa của từ: apical

*
(thuộc) đỉnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

apical /'æpikəl/
* tính từ
 - (thuộc) đỉnh, (thuộc) ngọn
 - điểm apec
 - đặt ở ngọn, đặt ở đỉnh
Động từ BQT - Android App