Nghĩa của từ: apogee

* tv.
viễn điểm, viễn địa; tuyệt đích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

apogee /ə'poudʤi:/
* danh từ
 - (thiên văn học) điển xa quả đất nhất
 - khoảng lớn nhất giữa mặt trời và quả đất (khi quả đất ở điểm cách xa mặt trời nhất)
 - chỗ xa nhất
 - tuyệt đỉnh, điểm cao nhất, thời cực thịnh
Động từ BQT - Android App