Nghĩa của từ: apothem

*
trung đoạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

apothem /'æpəθem/
* danh từ
 - (toán học) đường trung đoạn
=apothem of a regular polygon+ trung đoạn một hình nhiều góc đều
Động từ BQT - Android App