Nghĩa của từ: apparent mass

* Cơ.
khối lượng bề ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App