Nghĩa của từ: apparent solar time

* tv.
giờ theo mặt trời thực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App