Nghĩa của từ: applicable

*
trải được, áp dụng được; thích dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

applicable /'æplikəbl/
* tính từ
 - có thể dùng được, có thể áp dụng được, có thể ứng dụng được
 - xứng, thích hợp
=to be applicable to something+ thích hợp với cái gì
Động từ BQT - Android App