Nghĩa của từ: applied

*
được ứng dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

applied /ə'plaid/
* tính từ
 - ứng dụng
=applied chemistry+ hoá học ứng dụng
Động từ BQT - Android App