Nghĩa của từ: approximation

*
[sự; phép] xấp xỉ, tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

approximation /,əprɔksi'meiʃn/
* danh từ
 - sự gần
 - sự xấp xỉ, sự gần đúng
 - cái xấp xỉ, con số xấp xỉ; ý nghĩa gần đúng
 - (toán học) phép xấp xỉ
=approximation of root+ phép tính xấp xỉ một nghiệm
Động từ BQT - Android App