Nghĩa của từ: arbitrarily

*
một cách tuỳ ý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

arbitrarily /'ɑ:bitrərili/
* phó từ
 - chuyên quyền, độc đoán
 - tuỳ ý, tự ý
Động từ BQT - Android App