Nghĩa của từ: are

*
cung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

are /ɑ:/
* danh từ
 - A (đơn vị diện tích ruộng đất, bằng 100m2)
* ngôi 3 số nhiều thời hiện tại của be
Động từ BQT - Android App