Nghĩa của từ: argue

*
thảo luận, bàn luận, lý luận; phán đoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

argue /'ɑ:gju:/
* ngoại động từ
 - chứng tỏ, chỉ rõ
=it argues him [to be] an honest man+ điều đó chứng tỏ anh ta là một người lương thiện
=it argues honesty in him+ điều đó chứng tỏ anh ta lương thiện
 - tranh cãi, tranh luận
=to argue a matter+ tranh luận một vấn đề
 - cãi lẽ, lấy lý lẽ để bảo vệ; tìm lý lẽ để chứng minh
=to argue that something is possible+ lấy lý lẽ để bảo vệ ý kiến rằng một việc gì đó có thể làm được (có thể xảy ra được)
=to argue something away+ lấy lý lẽ để bác bỏ cái gì
 - thuyết phục
=to argue something out of his opinion+ thuyết phục ai bỏ ý kiến
=to argue someone into believing something+ thuyết phục ai tin ở cái gì
 - rút ra kết luận
=what do you argue from it?+ anh rút ra được từ điều đó kết luận gì?
* nội động từ
 - dùng lý lẽ (để biện hộ, để chống lại...)
=to argue for something+ dùng lý lẽ để biện hộ cho cái gì
 - cãi lý, cãi lẽ
=to be always arguing+ hay cãi lý, cãi lẽ
=to argue with somebody+ cãi lý với ai
Động từ BQT - Android App