Nghĩa của từ: arithmetic division

*
phép chia số học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App