Nghĩa của từ: arithmetical invariant

*
bất biến số học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App