Nghĩa của từ: arithmograph

*
sơ đồ số học, đồ hình số học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

arithmograph
- sơ đồ số học, đồ hình số học



Động từ BQT - Android App