Nghĩa của từ: artificial sampler

*
mẫu nhân tạo, mẫu giả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App