Nghĩa của từ: as a matter of fact

*
thực tế, thực vậy, thực chất là

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App