Nghĩa của từ: ascending node

* tv.
nút tiến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error