Nghĩa của từ: assertion

*
sự khẳng định, điều quyết đoán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

assertion /ə'sə:ʃn/
* danh từ
 - sự đòi (quyền lợi...)
 - sự xác nhận, sự khẳng định, sự quả quyết, sự quyết đoán
 - điều xác nhận, điều khẳng định, điều quyết đoán
Động từ BQT - Android App