Nghĩa của từ: association

*
sự liên kết, sự kết hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

association /ə,sousi'eiʃn/
* danh từ
 - sự kết hợp, sự liên hợp, sự liên kết; sự liên đới
 - sự kết giao, sự giao thiệp
 - sự liên tưởng
 - hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty
=deed of association+ điều lệ của một công ty trách nhiệm có hạn
 - (sinh vật học) quần hợp
 - môn bóng đá ((cũng) association foot-ball)
Động từ BQT - Android App