Nghĩa của từ: associative

*
kết hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

associative /ə'souʃjətiv/
* tính từ
 - liên tưởng
 - kết hợp, liên hợp, liên kết; liên đới
=associative algebra+ đại số kết hợp
=associative law+ luật kết hợp
=associative relation+ liên hệ kết hợp
Động từ BQT - Android App